1. Právo odstoupit od kupní smlouvy

1.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 20 dnů od převzetí zboží (§ 1829 NOZ).

1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od této kupní smlouvy informovat prodávajícího: Vítězslav Žižka, Růžovka 133/2, 412 01,  Litoměřice – předměstí, IČ: 02029499, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Příloha:

Formulář pro odstoupení od smlouvy – pdf soubor. Při odstoupení od smlouvy formulář vytiskněte, vyplňte a spolu s nepoškozeným zbožím odešlete zpět na naši adresu.
Všeobecné obchodní podmínky – platné od XX.XX.XXXX. (pdf soubor).